NHANEKA
30 Agosto de 2021 - Actualizado em 30 Agosto de 2021 | 11h55

Nyaneka: Ondongeso yopombanda mayukula vali ombundi yovilinga ko Cuanza-Norte


Fonte: TPA