KIKONGO
10 Agosto de 2021

Kikongo - Beta vovela ye fiongonona empila yampa ya vangila kinkita


Fonte: TPA