FYOTE
23 Julho de 2021 - Actualizado em 23 Julho de 2021 | 10h10

Fyote - Kumi li bantu babwili ibila ci nkanda lungongo awu luvunu muna sambwali lilumbu


Fonte: TPA