KIMBUNDU
10 Junho de 2021

Kimbundu - Kisomboka 10 dya tuzunda twa athu atambula kya o vaxina ya kayadi ku Paz-Flor


Fonte: TPA